Ustawienie cookies

Pliki cookies to małe pliki tekstowe, które są wysyłane i zapisywane w przeglądarce podczas odwiedzania witryny Restu za pomocą tych witryn lub witryn partnerskich zapisywane są w Twojej przeglądarce.

3 zdjęcia

Restauracja Gastroteka Casa Sicilia

Restauracja nie przyjmujemy rezerwacje od Restu

Spróbuj do nich zadzwonić lub spójrz na podobne restauracje, które akceptują rezerwacje od Restu.

Informacje Restauracja Gastroteka Casa Sicilia

Ca­sa Si­ci­lia to wło­ska re­stau­ra­cja, w któ­rej po­czu­ją Pań­stwo bo­gac­two sma­ków kuch­ni śród­ziem­no­mor­skiej i cu­dow­ną at­mos­fe­rę ty­po­wą dla wło­skich trat­to­rii. W me­nu znaj­du­je się wie­le spe­cja­łów cha­rak­te­ry­stycz­nych dla re­gio­nu a w szcze­gól­no­ści dla Sy­cy­lii. Więk­szość dań przy­go­to­wu­je­my z ory­gi­nal­nych pro­duk­tów spro­wa­dza­nych wprost ze sło­necz­nej Ita­lii dzię­ki cze­mu na­sza ofer­ta jest wręcz uni­ka­to­wa. Szef kuch­ni z ogrom­nym do­świad­cze­niem w dzie­dzi­nie tra­dy­cyj­nej wło­skiej kuch­ni gwa­ran­tu­je do­sko­na­łą ja­kość i ory­gi­nal­ność po­traw. Choć ser­wo­wa­na kuch­nia jest pro­sta, do­mo­wa, za­sko­czy Pań­stwa swo­ją nie­zwy­kło­ścią dzię­ki per­fek­cji sze­fa kuch­ni wy­do­by­wa­ją­cej esen­cję wło­skich sma­ków. Od po­cząt­ku do koń­ca każ­de da­nie przy­go­to­wy­wa­ne jest z naj­wyż­szą sta­ran­no­ścią.

Integracja Restauracja Gastroteka Casa Sicilia

Godziny otwarcia

  • Poniedziałek
  • 12:00 - 24:00
  • Wtorek
  • 12:00 - 24:00
  • Środa
  • 12:00 - 24:00
  • Czwartek
  • 12:00 - 24:00
  • Piątek
  • 12:00 - 24:00
  • Sobota
  • 12:00 - 24:00
  • Niedziela
  • 12:00 - 24:00

Zgłoś błąd

Niektóre z informacji nie są prawidłowe? Napisz do nas.

Niniejszy formularz jest chroniony systemem reCAPTCHA a jego wysłaniem zgadzacie się z warunkami handlowymi oraz zasadami ochrony danych osobowych Google.

Dziękujemy

Dziękujemy za zgłoszone błędy. Postaramy się je naprawić jak najszybciej.

Zadzwoń do restauracji

Nie mogłeś/aś dodzwonić się do restauracji?

Godziny otwarcia

Otwarte